ร่วมงานกับเรา

บริษัท SC Spark Solution Co.Ltd.
ต้องการรับสมัครโปรแกรมเมอร์ทำงานกับสาขาที่กรุงเทพ และ เชียงราย

บริษัท เอสซี สปาร์ค โซลูชั่น บริษัทพัฒนาด้านซอฟท์แวร์โซลูชั่น และแพล็ทฟอร์ม กำลังมองหาคนสปิริตแรง มาร่วมสรรหาไอเดีย เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ตามความต้องการของตลาดทั้งไทยและเทศ และเรามีลูกค้าหลากหลาย จากบริษัทชั้นนำ หน่วยงานราชการสำคัญ ฯลฯ และเรากำลังเติบโตและขยายสาขาไปกรุงเทพ ด้วย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

Web programmer

– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาย Computer, IT, Software Engineer ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
– เขียนเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP, Node.js ได้
– คิดวิเคราะห์อย่างมีหลักการและเหตุผล
– มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
– มีความสามารถในการออกแบบ ฐานข้อมูล MySql หรือ MongoDB ได้
– มีความสามารถในการเขียนหน้าบ้านด้วยภาษา HTML/CSS/Javascript/Jquery/Bootstrap ได้หรือเคยใช้ framework เช่น Angular, Vue, React
– มีความเข้าใจโครงสร้าง OOP หรือ MVC ดีไซน์ และมีทักษะการใช้ PHP framework เช่น CodeIgniter
– หากมีประสบการณ์การใช้ CMS Opencart, Magento หรือ CMS e-commerce อื่นๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Mobile Programmer

– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาย Computer, IT, Software Engineer ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
– เขียนแอพพลิเคชั่นด้วยภาษา Java/Kotlin, Objective-C , Swift, React Native, Unity อย่างน้อย 1 ภาษา
– คิดวิเคราะห์อย่างมีหลักการและเหตุผล
– มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
– ถ้ามีทักษะในการใช้ API ของ Google, Facebook ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– ถ้าเคยทำด้าน AR/VR/AI/Block chain จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Marketing/Creative Content Writer

– คิดและสร้าง เนื้อหาคอนเทนต์ ที่น่าสนใจติดตาม
– สามารถเขียนได้หลายแนวทั้ง โปรโมทสินค้า โปรโมทแบรนด์ โปรโมทเว็บไซท์ เฟสบุค ให้ทั้งของบริษัท และลูกค้า
– ทำงานดีไซน์ด้าน graphic ได้
– ช่วยดูแลช่องทางเว็บไซท์ เฟสบุค และ e-commerce ของบริษัท
– มีทักษะทางด้านการใช้ภาษาและการสื่อสารที่ดี
– ติดตามผลและอัพเดท key metrics ที่สำคัญในการทำการตลาดออนไลน์
– ติดตามผล SEO และ keyword trends ต่าง ๆ

UI/UX, Graphic Designer

– สามารถออกแบบเว็บและแอพพลิเคชั่น ตามโจทย์และ Direction จากลูกค้าและหัวหน้า
– พูดคุยวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า / คิด UI Flow / Wireframe / Full Design
– ออกแบบงานกราฟฟิคดีไซน์ได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งงานดีไซน์ไอคอน ภาพแบนเนอร์ ภาพงานโฆษณาผ่านสื่อช่องทางต่างๆ
– มีพื้นฐานความรู้ ด้านศิลปะ และรสนิยม ดีมาก ติดตามเทรนด์ดีไซน์ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ
– มีทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบต่างๆ เช่น Ai, Photoshop, Adobe XD ได้เป็นอย่างดี
– ถ้ามี portfolio ที่ดีมา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Tester

– ค้นหาบัก อย่างเป็นระบบ รายงานบัก ตลอดจนสามารถอธิบายบักที่เจอกับทีมงานได้ และวิเคราะห์ถึงปัญหาที่แท้จริง และแนวทางแก้ไขได้
– สนใจใน Software Engineering Process สามารถช่วยปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟท์แวร์ให้ดียิ่งๆ ขึ้น
– ถ้าเขียน Unit testing, Automated testing ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถคิดและวางแผนงานการเทสท์ (Test planning) วางกลยุทธในการเทสท์ (Test Strategy) ได้หลากหลายแนว ทั้ง UI, Functional, Performance, Security
– มีทักษะทางด้านการใช้ภาษา เพื่อการสื่อสารที่ดี และสามารถอธิบายบักที่เจอกับทีมงานได้ และวิเคราะห์ถึงปัญหาที่แท้จริง และแนวทางแก้ไขได้
– มีความรู้รอบตัวสูง และมักมองเห็นสิ่ง ที่คนส่วนใหญ่อาจลืมไป หรือยังไม่รู้
– สามารถบาลานซ์ระหว่าง การปรับปรุงคุณภาพ และการทำให้ชิ้นงานออกมามีคุณภาพ กับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วได้

Admin ธุรการ

– ทำงานด้านเอกสาร ร่างใบเสนอราคา สัญญา โดยใช้โปรแกรมออฟฟิศ จัดการงานด้านธุรการต่าง ๆ เช่น ส่งจดหมาย ซื้อขนม วัสดุอุปกรณ์ออฟฟิศต่าง ๆ
– สนใจในงานธุรการ และถ้ามีความรู้ด้าน HR จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีทักษะทางด้านการใช้โปรแกรมออฟฟิศได้เป็นอย่างดี
– สามารถทำงานร่วมกับทีมได้ดี
– มีทักษะทางด้านการใช้ภาษาและการสื่อสารที่ดี
– ไม่เกี่ยงงานมีความรับผิดชอบ

System Analyst (ประสบการณ์ มากกว่า 3 ปี ขึ้นไป)

– มีประสบการณ์ทำงานในสายไอที โปรแกรมเมอร์ หรือ System Analyst มากกว่า 3 ปี ขึ้นไป
– มีทักษะในการสื่อสารดีเยี่ยม มีทักษะในการพูดคุย พบปะลูกค้า สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
– เป็นผู้ที่มีความละเอียด สามารถจดจำรายละเอียดต่างๆ ได้ดี โดยเฉพาะ requirements จากลูกค้า
– สามารถคิดวางแผนการทำงานให้ทีมงานได้ดี
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาย Computer, IT, Software Engineer
– เขียนแอพพลิเคชั่นด้วยภาษา Java/Kotlin, Objective-C , Swift, React Native, Unity อย่างน้อย 1 ภาษา
– เขียนเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP, Node.js ได้ อย่างน้อย 1 ภาษา
– มีความสามารถในการออกแบบ ฐานข้อมูล MySql หรือ MongoDB ได้
– มีความสามารถในการเขียนหน้าบ้านด้วยภาษา HTML/CSS/Javascript ได้หรือเคยใช้ framework เช่น Angular, Vue, React อย่างน้อย 1 ภาษา
– มีความเข้าใจโครงสร้าง OOP หรือ MVC ดีไซน์ และมีทักษะการใช้ PHP framework เช่น CodeIgniter
– คิดวิเคราะห์อย่างมีหลักการและเหตุผล
– มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตัวเองสูง

Trainee (นักศึกษาฝึกงาน)

– นิสิตนักศึกษา ปี 3 หรือ ปี 4 เอกด้าน คอมพิวเตอร์ อักษรศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ หรือ บริหารธุรกิจและการตลาด
– มีความอดทน ขยันทำงาน
– มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และกล้าแสดงความคิดเห็น
– มีทักษะการสื่อสารที่ดี
* ไม่มีเงินเดือนแต่มีค่าเบี้ยเลี้ยงอาหารกลางวันให้

คุณสมบัติผู้สมัครโดยทั่วไป
1. มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (analytical thinking)
2. ใฝ่รู้ ติดตามเหตุการณ์บ้านเมือง มีความรู้รอบตัวสูง ชอบงานด้านเทคโนโลยี
3. มีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในระดับดีถึงดีมาก
4. มีทีมเวิร์คที่ดี มีทักษะในการพูด กล้าแสดงความคิดเห็น กล้าถามเวลาไม่เข้าใจ
5. มีแรงกระตุ้นจากภายในและชอบพัฒนาตัวเอง
6. มีเซนส์พื้นฐานในการคิดพัฒนาดีไซน์สิ่งต่างๆ
7. มีความรับผิดชอบสูง และรักในงานที่ตัวเองทำ
8. มีพลังงานสูง (high energy) และขยัน สามารถทำงานที่รับผิดชอบได้ตามกำหนดเวลา
หน้าที่และคุณสมบัติสำหรับแต่ละตำแหน่ง

ถ้าคุณมีคุณสมบัติเหล่านี้ คุณคือคนที่เรากำลังตามหา มาร่วม เรียนรู้, ทำงานและเติบโตไปด้วยกัน

สิทธิประโยชน์

เงินเดือนเราให้สูงกว่าตลาด (Competitive Salary) และประเมินใหม่ทุกหกเดือน โดยประเมินตามผลงานและความสามารถ

โบนัสทุกสิ้นปีตามผลงาน (ขั้นต่ำ 1 เดือน) / โอกาสในการเลื่อนตำแหน่ง(ตามโครงสร้างบริษัท)

ประกันสังคม + ประกันสุขภาพ

ค่าอาหารกลางวัน

วันลาพักร้อนประจำปี + วันหยุดตามเทศกาล, วันสำคัญ ตามบริษัทกำหนด

อาหารว่าง ขนม, เครื่องดื่ม

ปาร์ตี้ สังสรรค์ ตามเทศกาลและโอกาส

ท่องเที่ยวในและต่างประเทศ ปีละครั้ง

สอนงาน เสริมความรู้ด้านต่างๆ เช่น Marketing, Technical IT,วิธีการคิด, ภาษาอังกฤษ เครื่องมือใหม่ๆ

สามารถขอซื้อ คอร์สไอที หนังสือใหม่ ๆ และมีการฝึกทักษะใหม่ๆ ให้ เป็นประจำ

มีโอกาสทำงานกับหัวหน้าที่มีประสบการณ์ทำงานในซิลิคอนวัลเล่ย์

ติดต่อได้ที่

BANGKOK OFFICE
10/1 Soi Sukhumvit 70/5 , Bangna Tai, Bang Na, Bangkok 10260
Mobile: 062-974-9495
Email: [email protected]

CHIANG RAI OFFICE
305 / 1-2 Phaholyothin Rd., Maesai, Chiang Rai 57130 Thailand