รับทำแอพ และ mobile app Tel : 062-929-5822, 062-974-9495 | Line: @scspark | Email: contact@sc-sparksolution.com
ร่วมงานกับเรา 2020-04-25T10:33:43+07:00

ร่วมงานกับเรา

บริษัท SC Spark Solution Co.Ltd.
ต้องการรับสมัครโปรแกรมเมอร์ทำงานกับสาขาที่กรุงเทพ และ เชียงราย

บริษัท เอสซี สปาร์ค โซลูชั่น บริษัทพัฒนาด้านซอฟท์แวร์โซลูชั่น และแพล็ทฟอร์ม กำลังมองหาคนสปิริตแรง มาร่วมสรรหาไอเดีย เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ตามความต้องการของตลาดทั้งไทยและเทศ และเรามีลูกค้าหลากหลาย จากบริษัทชั้นนำ หน่วยงานราชการสำคัญ ฯลฯ และเรากำลังเติบโตและขยายสาขาไปกรุงเทพ ด้วย
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
– Programmer (Web/Mobile)
– Marketing/Creative Content Writer
– UI/UX, Graphic Designer
– Tester
– Admin ธุรการ
– Trainee (นักศึกษาฝึกงาน)
– System Analyst (ประสบการณ์ มากกว่า 3 ปี ขึ้นไป)

คุณสมบัติผู้สมัครโดยทั่วไป
1. มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (analytical thinking)
2. ใฝ่รู้ ติดตามเหตุการณ์บ้านเมือง มีความรู้รอบตัวสูง ชอบงานด้านเทคโนโลยี
3. มีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในระดับดีถึงดีมาก
4. มีทีมเวิร์คที่ดี มีทักษะในการพูด กล้าแสดงความคิดเห็น กล้าถามเวลาไม่เข้าใจ
5. มีแรงกระตุ้นจากภายในและชอบพัฒนาตัวเอง
6. มีเซนส์พื้นฐานในการคิดพัฒนาดีไซน์สิ่งต่างๆ
7. มีความรับผิดชอบสูง และรักในงานที่ตัวเองทำ
8. มีพลังงานสูง (high energy) และขยัน สามารถทำงานที่รับผิดชอบได้ตามกำหนดเวลา
หน้าที่และคุณสมบัติสำหรับแต่ละตำแหน่ง

1. Web programmer จำนวนหลายอัตรา
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาย Computer, IT, Software Engineer ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
– เขียนเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP, Node.js ได้
– คิดวิเคราะห์อย่างมีหลักการและเหตุผล
– มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
– มีความสามารถในการออกแบบ ฐานข้อมูล MySql หรือ MongoDB ได้
– มีความสามารถในการเขียนหน้าบ้านด้วยภาษา HTML/CSS/Javascript/Jquery/Bootstrap ได้หรือเคยใช้ framework เช่น Angular, Vue, React
– มีความเข้าใจโครงสร้าง OOP หรือ MVC ดีไซน์ และมีทักษะการใช้ PHP framework เช่น CodeIgniter
– หากมีประสบการณ์การใช้ CMS Opencart, Magento หรือ CMS e-commerce อื่นๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. Mobile Programmer จำนวนหลายอัตรา
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาย Computer, IT, Software Engineer ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
– เขียนแอพพลิเคชั่นด้วยภาษา Java/Kotlin, Objective-C , Swift, React Native, Unity อย่างน้อย 1 ภาษา
– คิดวิเคราะห์อย่างมีหลักการและเหตุผล
– มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
– ถ้ามีทักษะในการใช้ API ของ Google, Facebook ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– ถ้าเคยทำด้าน AR/VR/AI/Block chain จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. Marketing / Creative Content Writer
– คิดและสร้าง เนื้อหาคอนเทนต์ ที่น่าสนใจติดตาม
– สามารถเขียนได้หลายแนวทั้ง โปรโมทสินค้า โปรโมทแบรนด์ โปรโมทเว็บไซท์ เฟสบุค ให้ทั้งของบริษัท และลูกค้า
– ทำงานดีไซน์ด้าน graphic ได้
– ช่วยดูแลช่องทางเว็บไซท์ เฟสบุค และ e-commerce ของบริษัท
– มีทักษะทางด้านการใช้ภาษาและการสื่อสารที่ดี
– ติดตามผลและอัพเดท key metrics ที่สำคัญในการทำการตลาดออนไลน์
– ติดตามผล SEO และ keyword trends ต่าง ๆ

4. UI/UX, Graphic Designer
– สามารถออกแบบเว็บและแอพพลิเคชั่น ตามโจทย์และ Direction จากลูกค้าและหัวหน้า
– พูดคุยวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า / คิด UI Flow / Wireframe / Full Design
– ออกแบบงานกราฟฟิคดีไซน์ได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งงานดีไซน์ไอคอน ภาพแบนเนอร์ ภาพงานโฆษณาผ่านสื่อช่องทางต่างๆ
– มีพื้นฐานความรู้ ด้านศิลปะ และรสนิยม ดีมาก ติดตามเทรนด์ดีไซน์ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ
– มีทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบต่างๆ เช่น Ai, Photoshop, Adobe XD ได้เป็นอย่างดี
– ถ้ามี portfolio ที่ดีมา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5. Tester
– ค้นหาบัก อย่างเป็นระบบ รายงานบัก ตลอดจนสามารถอธิบายบักที่เจอกับทีมงานได้ และวิเคราะห์ถึงปัญหาที่แท้จริง และแนวทางแก้ไขได้
– สนใจใน Software Engineering Process สามารถช่วยปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟท์แวร์ให้ดียิ่งๆ ขึ้น
– ถ้าเขียน Unit testing, Automated testing ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถคิดและวางแผนงานการเทสท์ (Test planning) วางกลยุทธในการเทสท์ (Test Strategy) ได้หลากหลายแนว ทั้ง UI, Functional, Performance, Security
– มีทักษะทางด้านการใช้ภาษา เพื่อการสื่อสารที่ดี และสามารถอธิบายบักที่เจอกับทีมงานได้ และวิเคราะห์ถึงปัญหาที่แท้จริง และแนวทางแก้ไขได้
– มีความรู้รอบตัวสูง และมักมองเห็นสิ่ง ที่คนส่วนใหญ่อาจลืมไป หรือยังไม่รู้
– สามารถบาลานซ์ระหว่าง การปรับปรุงคุณภาพ และการทำให้ชิ้นงานออกมามีคุณภาพ กับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วได้

6. Admin (ธุรการ)
– ทำงานด้านเอกสาร ร่างใบเสนอราคา สัญญา โดยใช้โปรแกรมออฟฟิศ จัดการงานด้านธุรการต่าง ๆ เช่น ส่งจดหมาย ซื้อขนม วัสดุอุปกรณ์ออฟฟิศต่าง ๆ
– สนใจในงานธุรการ และถ้ามีความรู้ด้าน HR จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีทักษะทางด้านการใช้โปรแกรมออฟฟิศได้เป็นอย่างดี
– สามารถทำงานร่วมกับทีมได้ดี
– มีทักษะทางด้านการใช้ภาษาและการสื่อสารที่ดี
– ไม่เกี่ยงงานมีความรับผิดชอบ

7. Trainee นักศึกษาฝึกงาน / สหกิจศึกษา
– นิสิตนักศึกษา ปี 3 หรือ ปี 4 เอกด้าน คอมพิวเตอร์ อักษรศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ หรือ บริหารธุรกิจและการตลาด
– มีความอดทน ขยันทำงาน
– มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และกล้าแสดงความคิดเห็น
– มีทักษะการสื่อสารที่ดี
* ไม่มีเงินเดือนแต่มีค่าเบี้ยเลี้ยงอาหารกลางวันให้

8. System Analyst (3+ years) จำนวนหลายอัตรา
– มีประสบการณ์ทำงานในสายไอที โปรแกรมเมอร์ หรือ System Analyst มากกว่า 3 ปี ขึ้นไป
– มีทักษะในการสื่อสารดีเยี่ยม มีทักษะในการพูดคุย พบปะลูกค้า สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
– เป็นผู้ที่มีความละเอียด สามารถจดจำรายละเอียดต่างๆ ได้ดี โดยเฉพาะ requirements จากลูกค้า
– สามารถคิดวางแผนการทำงานให้ทีมงานได้ดี
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาย Computer, IT, Software Engineer
– เขียนแอพพลิเคชั่นด้วยภาษา Java/Kotlin, Objective-C , Swift, React Native, Unity อย่างน้อย 1 ภาษา
– เขียนเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP, Node.js ได้ อย่างน้อย 1 ภาษา
– มีความสามารถในการออกแบบ ฐานข้อมูล MySql หรือ MongoDB ได้
– มีความสามารถในการเขียนหน้าบ้านด้วยภาษา HTML/CSS/Javascript ได้หรือเคยใช้ framework เช่น Angular, Vue, React อย่างน้อย 1 ภาษา
– มีความเข้าใจโครงสร้าง OOP หรือ MVC ดีไซน์ และมีทักษะการใช้ PHP framework เช่น CodeIgniter
– คิดวิเคราะห์อย่างมีหลักการและเหตุผล
– มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตัวเองสูง

ถ้าคุณมีคุณสมบัติเหล่านี้ คุณคือคนที่เรากำลังตามหา มาร่วม เรียนรู้, ทำงานและเติบโตไปด้วยกัน

สิทธิประโยชน์
– เงินเดือนเราให้สูงกว่าตลาด (Competitive Salary) และประเมินใหม่ทุกหกเดือน โดยประเมินตามผลงานและความสามารถ
– โบนัสทุกสิ้นปีตามผลงาน (ขั้นต่ำ 1 เดือน) / โอกาสในการเลื่อนตำแหน่ง(ตามโครงสร้างบริษัท)
– ประกันสังคม + ประกันสุขภาพ
– ค่าอาหารกลางวัน
– วันลาพักร้อนประจำปี + วันหยุดตามเทศกาล, วันสำคัญ ตามบริษัทกำหนด
– อาหารว่าง ขนม, เครื่องดื่ม
– ปาร์ตี้ สังสรรค์ ตามเทศกาลและโอกาส
– ท่องเที่ยวในและต่างประเทศ ปีละครั้ง
– สอนงาน เสริมความรู้ด้านต่างๆ เช่น Marketing, Technical IT,วิธีการคิด, ภาษาอังกฤษ เครื่องมือใหม่ๆ
– สามารถขอซื้อ คอร์สไอที หนังสือใหม่ ๆ และมีการฝึกทักษะใหม่ๆ ให้ เป็นประจำ
– มีโอกาสทำงานกับหัวหน้าที่มีประสบการณ์ทำงานในซิลิคอนวัลเล่ย์

ที่อยู่สาขาเชียงราย 305/1-2 ถ. พหลโยธิน อ. แม่สาย, จ เชียงราย (ข้างโลตัสแม่สาย) เบอร์โทรศัพท์: 083-438-3971 คุณสาทูล (ปัง)
สนใจติดต่ออีเมล์ ryansatc@gmail.com cc: contact@sc-sparksolution.com หัวข้อ: สมัครงาน ชื่อตำแหน่ง พร้อมแนบเรซูเม และวุฒิการศึกษา
รับสมัครถึงวันที่ : ไม่ระบุ
ผู้ฝากประกาศตำแหน่งงาน : สาทูล เชี่ยวพานิช
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท SC Spark Solution Co.Ltd.
ที่อยู่ติดต่อ : 305/1-2 ถ. พหลโยธิน อ. แม่สาย, จ เชียงราย (ข้างโลตัสแม่สาย)
เบอร์โทรติดต่อ : 083-438-3971
อีเมล์ติดต่อ : ryansatc@gmail.com, contact@sc-sparksolution.com