E-Welfare Fraud Management System 2018-12-19T13:36:12+07:00

Project Description

E-Welfare Fraud Management System เป็นเว็บแอพพลิเคชั่นของกรมบัญชีกลาง ที่ใช้เพื่อตรวจสอบการฉ้อฉลของหน่วยงานต่างๆ

Project Details

Categories: