E-Welfare Fraud Management System 2019-06-11T11:17:02+07:00

Project Description

E-Welfare Fraud Management System เป็นเว็บแอพพลิเคชั่นของกรมบัญชีกลาง ที่ใช้เพื่อตรวจสอบการฉ้อฉลของหน่วยงานต่างๆ

Project Details

Categories: