Project Description

E-Welfare Fraud Management System เป็นเว็บแอพพลิเคชั่นของกรมบัญชีกลาง ที่ใช้เพื่อตรวจสอบการฉ้อฉลของหน่วยงานต่างๆ