Project Description

Prehos Survival เป็นแอพที่ให้ความรู้แก่ผู้ใช้ในการจัดการผู้ป่วยฉุกเฉิน
อย่างเหมาะสมก่อนที่จะเข้าโรงพยาบาล
แอพได้รับการพัฒนาสำหรับโรงพยาบาลรามาธิบดี