เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 กรมจัดหางานได้เปิดตัว Application ที่ชื่อว่า “จ้างงานเด็กจบใหม่” ให้ดาวน์โหลดได้ทาง IOS และ Android ซึ่งแอปพลิเคชันนี้เป็นแอปพลิเคชันที่ให้นักศึกษาได้มากรอกข้อมูลส่วนจัดหางาน และระบบจะแสดงข้อมูลของนักศึกษาจบใหม่และตำแหน่งงานที่นักศึกษาสนใจให้กับบริษัทที่เข้าร่วมโครงการได้เห็น นั้นเอง

โครงการจ้างงานเด็กจบใหม่เป็นโครงการที่ให้นักศึกษาจบใหม่ที่มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 25 ปี และจบการศึกษาประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2562 หรือจบในปี พ.ศ. 2563 ได้มาสมัครเข้าร่วมโครงการ ซึ่งรัฐบาลจะจ่ายเงินอุดหนุน 3 ครั้งต่อเดือน เพื่อให้สอดคล้องกับรอบการจ่ายเงินค่าจ้างของนายจ้าง/สถานประกอบการ ดังนี้

  • นายจ้างจ่ายค่าจ้างภายในสิ้นเดือน รัฐจ่ายเงินอุดหนุนภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
  • นายจ้างจ่ายค่าจ้างหลังสิ้นเดือน (ภายในวันที่ 1-5 ของเดือนถัดไป) รัฐจ่ายเงินอุดหนุนภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

การจ่ายค่าจ้างให้เป็นไปตามข้อตกลงการจ้างงานระหว่างนายจ้างกับ ลูกจ้าง แต่ต้องไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง โดยรัฐบาลให้การอุดหนุนเงินเดือนค่าจ้างไม่เกินร้อยละ 50 ต่อคนต่อเดือน ตามค่าจ้างจริง ทั้งนี้รัฐจะจ่ายเงินอุดหนุนตามวุฒิการศึกษา ได้แก่ ปริญญาตรี ไม่เกิน 7,500 บาท ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่เกิน 5,750 บาท ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไม่เกิน 4,700 บาท และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่เกิน 4,345 บาท

ทั้งนี้สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: กรมจัดหางาน